Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Διάγγελμα δια την επέτειονΕλληνίδες, Έλληνες:

Ζήτω η Δημοκρατία!
Ζήτω η Ελευθερία!
Ζήτω αι κάμεραι!
Ζήτω οι κουκουλοφόροι!
Ζήτω η ομάς Δέλτα!
Ζήτω το παρακράτος!
Ζήτω το βαθύ κράτος!
Ζήτω αι βάσεις δεδομένων DNA!
Ζήτω η θρησκεία!
Ζήτω η αστυνομοκρατία!
Ζήτω η αθάνατη Ελλάς!

Ευρισκόμεθα εις ένα αδιέξοδον, εις το οποίον μας έχει φέρει η άκρατος ελευθερία, ήτις γεννά την τρομοκρατίαν. Ημείς οι Έλληνες, ως φορείς ενός λαμπροτάτου παρελθόντος, πρέπει να αντιμετωπίσωμεν τους εξωγενείς κινδύνους ηνωμένοι. Δια την πραγματοποίησιν τούτου, υμείς θα πρέπει να συμμορφωθείτε και να μετατραπείτε εις άβουλα όντα, μέσω των σταθμών μετατροπής, τύπου Μωλλ, καθώς και από τας οικίας σας, μέσω των πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων και τηλεπαραθύρων. Οιοσδήποτε ευρεθή, παρά ταύτα, μη συμμορφούμενος, θα εξοντούται ηθικώς και φυσικώς.

Η εθνική σταρ Πετρούλα θα αναλάβη την διαπαιδαγώγησιν και ψυχαγωγίαν των Ελλήνων και θα ενσταλάξη εις τους Ελληνόπαιδας την αγάπην και τον πόθον διά την Πατρίδα. Οι καθηγηταί Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Σχολείων, δέον όπως πατάσσωσιν πάσαν απόπειραν διαφερούσης σκέψεως και αμφιβολίας διά το εθνοσωτήριον καθεστώς της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Οι Έλληνες δεν δύνανται να πιστεύωσιν εις οιονδήποτε έτερον σύστημα πλην του Κοινοβουλευτισμού. Αι απεργίαι, πορείαι, καταλήψεις και γενικώς διαδηλώσεις, απαγορεύονται. Η Δημοκρατία ευρίσκεται προ μεγάλου κινδύνου.

Η εθνική Αστυνομία θα αναλάβη το μείζον έργον της περιφρουρήσεως οδών, συνοικιών και σχολών. Εξοπλιζομένη μετά της τελευταίας λέξεως πολεμικού υλικού, θα εξουδετερώνει πάσαν απειλήν κατά του Κοινοβουλευτισμού. Αι σχολαί των πανεπιστημίων θα απαλλαγούν παντός στοιχείου το οποίον επιβουλεύεται το εθνοσωτήριον Καθεστώς ημών. Κουκούλας πλέον θα φέρουν μόνον οι άνδρες της εθνικής Αστυνομίας. Ομοίως, μόνον αυτοί δύνανται να φέρωσι καδρόνια και να ρίπτωσι λίθους κατά διαδηλωτών.

Ελληνίδες, Έλληνες.
Η Εθνική Ομόνοια επετεύχθη! Αι κραυγαί αι υποστηρίζουσαι την επάρατον ελευθερίαν πατάσσονται! Η εθνική και κοινωνική ομοιομορφία επιτυγχάνεται μόνον διά του Εθνοσωτηρίου Κοινοβουλευτικού Καθεστώτος! Ουδείς Έλλην δύναται να πιστεύει εις οιονδήποτε άλλον σύστημα. Είτις φέρει άλλην τινά άποψιν είναι προδότης, τρομοκράτης και αναιδής εχθρός του Έθνους!

Ζήτω η Ελληνική Δημοκρατία!
Ζήτω η Ελληνική Αστυνομία!
Ζήτω τα Κόμματα του Κοινοβουλευτισμού!

Εκ της Εθνικής Νέας Διακυβερνήσεως.

Οι Εθνοσωτήραι:

Πολύδωρας Β.: Πυρφόρος/Γρανάρχης Ε.Α.
Μαρκογιαννάκης Χρ.: Αντιτρακτεριστής/Καμερορουφιανάρχης
Δένδιας Ν.: Μέγας Νους/Κουκουλοδιώκτης/Παλαιοκωστοφύλαξ
Παυλόπουλος Π.: Αρχιδεσμοφύλαξ του Έθνους - Δ/νση Παιδοκτονιών
Καραμανλής Κ.: Σιτιστής/ΚΨΜ

Οι εν αναμονή Εθνοσωτήραι:

Παπανδρέου Γ.: Μπετατζής/Βενζινάς/Οδοκαθαριστής Ε.Α. - Δόκιμος ΚΨΜ
Βενιζέλος Ευ.: Υποχθονιάρχης
Μπακογιάννη Ντ.: Υπολ/γός Μητσοτάκη

Οι βοηθοί Εθνοσωτήραι:

Καρατζαφέρης Γ.: Δόκιμος Φύρερ/Χρυσαυγάρχης
Τσίπρας Αλ.: Δόκιμος Αντάρτικου Πόλεων από Καναπέως και μετά Φράντζας/Κομμαντάντε
Παπαρήγα Αλ.: Δοκίμη Γκουλαγκοφύλαξ - Υπολ/γός Στάλιν - Περιφρουράρχης Λαϊκών Κινημάτων

2 σχόλια: